Disclaimer - Stockspots

Disclaimer

Disclaimer

Deze website, met inbegrip van de diensten die op danwel via deze website worden aangeboden, is een initiatief van Stockspots bv, gevestigd te Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234567, hierna ook genoemd “Stockspots”. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en de toegang tot de website www.Stockspots.eu, hierna ook genoemd “website”. Door middel van het gebruik van deze website aanvaard je onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Inhoud

Gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op de website is vermeld. Alle informatie kan door Stockspots op enig moment zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling worden verwijderd of veranderd.

Registratie en account

Om de website te gebruiken is het nodig dat je een account aanmaakt op de website. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ons te voorzien van recente, juiste en volledige informatie. Door middel van registratie van een account geef je Stockspots een niet-exclusieve gebruikslicentie met betrekking tot de door jou verschafte informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie. Wanneer je jouw wachtwoord bent kwijtgeraakt of vergeten dien je Stockspots daar terstond van in kennis te stellen. Stockspots is gerechtigd om te alle tijde je gebruikersnaam te wijzigen of je account te wissen zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling.

Aanbieden om te laten plaatsen, of zelf plaatsen van substantiële informatie

Als je ons substantiële informatie aanbiedt om door ons te laten plaatsen, of je plaatst deze zelf op je account of elders op de website, dan doe je dat onder de excpliciete voorwaarde en garantie dat de informatie geen inbreuk maakt op de Intellectueel- Eigendom Rechten van derden. Met aanbod en plaatsing verschaf je Stockspots een niet-exclusieve gebruikslicentie.

Garantie

De informatie die op deze website is gepubliceerd is afkomstig van en aangeleverd door Stockspots. Alhoewel Stockspots er naar streeft om de informatie up-to-date en correct weer te geven, geeft Stockspots geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid danwel beschikbaarheid, voor welke doeleinde dan ook, van de website of de informatie, producten, diensten danwel daaraan gerelateerde graphics zoals vermeld op de website. Stockspots doet haar uiterste best om de website zonder problemen beschikbaar te hebben en te houden voor toegang. Stockspots is echter niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk indien de website tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van technische problemen die buiten de controle of invloedssfeer van Stockspots liggen.

Derden

De Website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten in de vorm van – bijvoorbeeld – hyperlinks, banners of buttons. Deze websites van derden worden niet gecontroleerd en kunnen niet worden beïnvloed door Stockspots. Stockspots heeft dientengevolge geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites, en aanvaardt terzake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de website, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, copyright, streaming video’s, afbeeldingen, design, databestanden, foto’s en ander (bewegend of stilstaand) videomateriaal, audiobestanden, formats, software, merken (waaronder domeinnamen) en ander materiaal behoren toe aan Stockspots danwel zijn in licentie gegeven aan Stockspots. Het is je niet toegestaan om de website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te vermenigvuldigen op een andere wijze dan door middel van downloading danwel het bekijken van de website op een enkele computer, of het uitprinten in hard copy van de website of een deel daarvan. Je garandeert dat enige informatie die door jou beschikbaar wordt gesteld geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Privacybeleid

Stockspots respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers en gebruikers van de Website. De Website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Stockspots de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Enige persoonlijke informatie die je via de Website beschikbaar stelt zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De informatie die je beschikbaar stelt zal worden gebruikt om je te informeren over vraag van warehouseruimte, aanbod van warehouseruimte, initiatieven, bijeenkomsten (mede) georganiseerd door Stockspots.

Je persoonlijke gegevens zullen door Stockspots niet aan derden worden verstrekt. Alhoewel Stockspots de noodzakelijke technische en organisatorische waarborgen heeft ingesteld om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies danwel enige vorm van illegaal gebruik of verwerking via de Website, is Stockspots niet aansprakelijk in het geval dergelijke persoonlijke informatie toegankelijk is geworden, danwel is gekopieerd publiek gemaakt, gewijzigd of vernietigd als gevolg van een inbreuk op deze waarborgen die buiten de controle of invloedssfeer van Stockspots ligt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je accountinformatie, wachtwoorden en andere inloggegevens.

Tenzij je anders kenbaar maakt, zullen de persoonlijke gegevens die via deze Website worden verzameld, niet zodanig worden bewaard dat toegelaten wordt dat je gegevens langer zichtbaar zijn dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens in eerste instantie zijn verzameld en verwerkt.

Om je persoonlijke gegevens te verwijderen kun je contact opnemen met Stockspots: www.stockspots.eu/contact

Stockspots is niet aansprakelijk voor enige directe schade danwel gevolgschade, welke op welke wijze dan ook het gevolg is van of veroorzaakt is door het gebruik van de website.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze disclaimer en op het gebruik van de website.

 

076-5315389
Mail ons
Copyright by stockspots.eu
Ontwerp door Miesart